Entries by סער פוקס

הפרישה – זרע הפורענות

הארות לפרשת האונייה אלטלנה – הארץ, 30.7.71 מאת יגאל אלון   יקשה היום להבין את מלוא חומרת הפרישה הצבאית מן המרות הלאומית בשנות הארבעים, מבלי לדעת את הרקע המדיני והביטחוני של היישוב הביטחוני בארץ באותה תקופה – ישוב קטן, מיעוט באוכלוסיית ארץ ישראל, שהשליטה בה בידי שלטון זר ועוין. הטעייה היא להציג היום את מערכת […]

לאופיו של הפלמ”ח

הרצאה בסמינר לשליחים של הקיבוץ המאוחד, 29.5.45, חודשים מספר לפני שמונה למפקד הפלמ”ח.   טיפוח היחיד: כחלק עצמאי של הכלל   “מעולם לא ראה הפלמ”חאי עצמו כ”מספר”… חבר היה לחברה, ללבטי התפתחותה ולמלחמת קיומה; חש שהוא דרוש ומועיל…” יגאל אלון, מערכות פלמ”ח (1965), עמ’ 47   “מאז הכנסי למסגרת – מסכם אחד החברים את שתי […]