"הודות לבסיסי הרוח זכה עמנו באותה ממשות פשוטה ויומיומית שאדם מכנה אותו בשם בית
ואומה בשם עם". יגאל אלון