קורסים

תוכן עניינים:

כלכלה וחברה

הסוגיות המרכזיות של העידן נוכחי. הקורס מפתח את ההבנה וההתמצאות של החניכים ובמחלוקות העיקריות בתחום הכלכלי-חברתי של העדין הנוכחי, וכן את יכולתם לגבש עמדה מנומקת בנוגע אליהן. הוא כולל למידת מושגים בסיסיים, הכרת גישות אידאולוגיות ותיאוריות מרכזיות, ודיונים בסוגיות כמו השלחות הכלכליות של המלחמה, אי-שוויון כלכלי, שוק העבודה, יוקר המחייה ועוד.

אתגרי הדמוקרטיה הליברלית

בשנים האחרונות אנחנו עדים למגמה הולכת וגוברת של ערעור ואתגור תפיסת הדמוקרטיה הליברלית. אותה דמוקרטיה הרווחת בעולם המערבי בכלל ובישראל מיום היווסדה. הולך ומתבהר שחלק משמעותי משחיקה זו, קשור במיעוט העיסוק בערכי הדמוקרטיה ומקורותיה, במערכת החינוך ובשיח הציבורי בישראל. קורס "אתגרי הדמוקרטיה הליברלית" ייתן לחניכי וחניכות המכינות הקדם צבאיות ושנות השירות, הכרות הן עם מקורות התפיסה והן עם הבסיס הערכי עליו היא עומדת הקורס יצייד את החניכים והחניכות בכלים לנתח ולבקר את השיח הפוליטי האקטואלי, מתוך הבנה מעמיקה של הסוגיות.

שאלת המקף-זהות יהודית-ציונית

הקורס יעמיד במרכז את תפיסת הציונות כמהפכה בדרכו של עם ודרך כך, יעמת את הזהות היהודית המסורתית עם העמדה הציונית. הלימוד ישלב הכרות עם ההיסטוריה היהודית העתיקה עד שלב המודרנה ויצירת הלאומיות באירופה, בדגש על משנתם של הרצל אחד העם, עבור לשלב ההגשמה הציוני: העליות החלוציות. הקורס יחשוף את המשתתפים לטקסטים הגותיים יחד עם שירה ופרוזה עברית, כדי להציב את השאלה: מה משמעות היות ציוני היום?

מעגל השנה העברי

הלימוד יציב את שאלת החידוש מול שימור של חגי ומועדי ישראל ושאלת האחריות התרבותית המונחת לפתחם של המשתתפים כצעירים , כיהודים וכישראלים. הלימוד יניח יסודות להכרות עם מספר חגים (מסורתיים ולאומיים) שייבחרו יחד עם נציגי המכינה. הלימוד יעניק כלים לציון החג והמועד במכינה, מתוך עמדה ציונית.

הסיפור המשותף

היכרות עם המרכיבים של החברה הישראלית ועם הסוגיות המרכזית שמעסיקות אותה. מבט היסטורי ואקטואלי.

הסכסוך הישראלי-ערבי

הקורס נכנס לעומקן של הסוגיות המרכזית בהיסטוריה ובאקטואליה של הסכסוך הישראלי ערבי ובוחן אותן מהיבטים מדיניים, ביטחוניים וחברתיים. בנוסף, הקורס חושף את החניכים לגישות השונות בשאלת הפתרון לסכסוך או התמודדות עמו. הקורס מתמקד בזירה הישראלי- פלסטינית אך מתייחס גם ל"מעגל רחב"- יחסי ישראל עם העולם הערבי.

החברה הערבית בישראל - אתגר החיים המשותפים

הקורס שואף לקדם הכרות עם החברה הערבית בישראל כבסיס לקידום קיום משותף בישראל. הוא עוסק בהיסטוריה ובתרבות של החברה הערבית בישראל ובעיקר בתופעות חברתיות ובאתגרים עכשוויים עמם היא מתמודדת בתחומים כמו כלכלה, פשיעה אלימה, חינוך, יחסי מגדר, נוער ועוד'.

מחשבה פוליטית

הקורס יבחן את היסודות הפילוסופיים-פוליטיים של החברה המערבית, ודרך בחינה זו נעסוק בתפקיד הפוליטיקה בחברה שלנו בדמות הפוליטיקאי הרצוי והמצוי ובדרכים להיות אזרחים מעורבים פוליטית בצורה אפקטיבית.

הוגים מרכזיים בציונות

הקורס יעסוק במגוון הוגים ציונים ובמשנתם – הרצל, אחד העם, ביאליק וכד'. בקורס נעמיק בניתוח הגישות השונות, הדומה והשונה ביחס לציונות.

קורס "עמדה" למדריכי מכינות

יצירת קבוצה תומכת, במסגרת של קבוצת שווים לליווי העבודה כמדריכים במכינה ובעולם החינוך. הקורס מעניק העשרה רלוונטית לתפקיד וכלים חינוכיים לעבודה. הקבוצה תהווה מסגרת של שיתוף ולמידת עמיתים מהצלחות וקשיים במסגרת ההדרכה. הקבוצה תהיה אינטימית ודיסקרטית ובעלת מחויבות לנוכחות וללמידה בקרוס וכן לחברי הקבוצה.

הכנה לשירות משמעותי בצה"ל

הקורס יעסוק בהכנה ערכית, אינפורמטיבית ומנטלית לשירות משמעותי בצה"ל. לאורך הקורס תשמש משנתו של יגאל אלון כבסיס ערכי וככלי ליצירת פרספקטיבה רחבה בסוגיות הנידונות.